Organisatie

ROHWN is een in 2007 opgerichte regionaal opererende zorggroep, waarbij het merendeel van de huisartsenpraktijken in de regio West-Nederland is aangesloten. De door huisartsen opgerichte coöperatie heeft als doel de chronische zorg in de regio te coördineren en uit te voeren zodat de kwaliteit van zorg verbetert (ketenzorg). Ook verleent ROHWN diensten aan haar leden om zo de niet-zorggerelateerde werkbelasting voor haar leden zoveel mogelijk te beperken. De leden hebben middels de Algemene Ledenvergadering inspraak en kunnen sturing uitoefenen op het beleid van ROHWN.

De zorg is echter continu in beweging. Zorg voor met name chronische patiënten wordt meer en meer dichtbij huis in de eigen wijk gecentraliseerd om de kosten van de duurdere tweedelijnszorg betaalbaar te houden. Nauwe, professionele en goede onderlinge samenwerking in de wijk tussen huisartsen, fysiotherapeuten, apothekers, diëtisten, GGZ en andere zorgverleners alsmede gemeenten is hiervoor onmisbaar. Om proactief op deze belangrijke ontwikkelingen in te kunnen spelen en gesteund door jarenlange expertise, wil ROHWN een voorstrekkers- en regisseursrol vervullen bij het aangaan en formaliseren van multidisciplinaire samenwerkingsverbanden in de wijk.