Samenwerking

De ROHWN is een regionaal opererende zorggroep, waarbij het merendeel van de huisartsenpraktijken in de regio West-Nederland is aangesloten. De ROHWN is een in 2007 door huisartsen opgericht coöperatie en heeft ten doel om de chronische zorg in de regio te coördineren en uit voeren zodat de kwaliteit van zorg verbetert (ketenzorg). Ook verleent de ROHWN diensten aan haar leden om zo de niet-zorg gerelateerde werkbelasting voor haar leden zoveel mogelijk te beperken. De leden hebben middels de Algemene Ledenvergadering inspraak en kunnen sturing uitoefenen op het beleid van de ROHWN.
 
De ROHWN zet zich in voor de ontwikkeling, implementatie en up-to-date houden van protocollen en zorgprogramma’s, het afhandelen van administratieve processen (m.n. het declaratieproces), het monitoren van de kwaliteit van de geleverde ketenzorg en het bieden van ondersteuning aan haar leden bij de uitvoering van ketenzorg door middel van ICT-ondersteuning, de inzet van het Kwaliteitsteam ROHWN en kaderartsen en het organiseren van bij- en nascholing voor huisartsen en POH. De ROHWN ondersteunt haar leden bij het maken van gezamenlijke afspraken over de zorg die geleverd wordt conform de zorgprogramma’s diabetes, COPD/Astma en CVRM en is ook de schakel tussen zorgverleners en de zorgverzekeraars. Deze afspraken gaan over de kwaliteit van de zorg, het registreren van de zorg en over het door- en terug verwijzen van patiënten. Het maken van deze afspraken is nodig om de zorg zo optimaal mogelijk te organiseren en de kwaliteit van zorg te waarborgen. Daarnaast biedt ROHWN ondersteuning bij de invoering van zorginnovaties, ICT-middelen, verzorgt dataextracties en biedt haar leden inkoopvoordelen.
 
De ROHWN vervult een regierol in de samenwerking met de ketenpartners en zet erop in om met alle ketenpartners een hecht netwerk te vormen in de keten. De samenwerking is gericht op het realiseren van zorginhoudelijke en organisatorische activiteiten. De ROHWNgeeft input op beleid en maakt afspraken. Betrokken ketenpartners zijn eerste- en tweedelijns zorgverleners en de zorgverzekeraars. De ROHWN participeert in zorgorganisaties zoals het NZLO (www.nzlo.nl) en het Knooppunt Ketenzorg (www.knooppuntketenzorg.nl). Ook is de ROHWN aanspreekpunt en gesprekspartner voor de regionale stakeholders zoals gemeenten, GGZ, wijkverpleging en ziekenhuizen en maakt met hen regionaal geldende afspraken. Ook hiermee worden de leden ontzorgt en ontlast.
 
Bent u huisarts en heeft u belangstelling om zich aan te sluiten bij de ROHWN?
Neem dan contact op met het bureau ROH West-Nederland: 0252–767 099 |  info@rohwn.nl