Partners

ROHWN hecht veel waarde aan nauwe samenwerking met ketenpartners. De coöperatie participeert in organisaties als het NZLO en Knooppunt Ketenzorg en is gesprekspartner voor regionale stakeholders zoals gemeenten, GGZ, wijkverpleging en ziekenhuizen.


Zorg en Zekerheid

ROHWN werkt in haar werkgebied samen met de preferente zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid. Voor de uitvoering van de zorgprogramma’s voor diabetes type II, CODP/Astma en CVRM zijn afspraken gemaakt voor wat betreft de instroom van patiënten en de financiering van de zorg die door de huisarts en de POH worden geleverd. ROHWN ontvangt van de verzekeraar het zogenaamde koptarief. Met deze gelden is ROHWN in staat om te werken aan protocollen voor ketenzorg, ICT, rapportages, afstemming met eerstelijnsorganisaties, kwaliteit en deskundigheidsbevordering.

Knooppunt Ketenzorg

Vanaf 2014 is ROHWN aangesloten bij de stichting Knooppunt Ketenzorg. Dit is het samenwerkingsverband van regionale zorggroepen en GEZ’en. Binnen deze structuur werken huisartsen, fysiotherapeuten, diëtisten en apothekers aan de totstandkoming van regionale ketenzorgprogramma’s in samenwerking met de cure en care instellingen in de regio.

Voor meer informatie: www.knooppuntketenzorg.nl


Transmuralis

Transmuralis is het samenwerkingsverband tussen verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg, ziekenhuizen, huisartsen, revalidatiezorg en GGZ in Zuid-Holland Noord. Transmuralis bevordert de kwaliteit en regionale samenhang in de zorg en werkt aan het oplossen van knelpunten die zorgvragers, zorgverleners en managers ervaren. Het uitgangspunt: de juiste zorg op de juiste plaats en tijd, door de juiste zorgverlener. ROHWN heeft zitting in het dagelijks bestuur van Transmuralis.

Voor meer informatie: www.transmuralis.nl 


ZWconnect

ZWconnect is de regionale werkgeversorganisatie van en voor zorg- en welzijnsorganisaties in Rijn Gouwe, Haaglanden en Nieuwe Waterweg Noord. Met een uitgebreid netwerk in zorg en welzijn, onderwijs, gemeenten en andere samenwerkingspartners werkt ZWconnect aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt met voldoende, bekwaam en gemotiveerd personeel. ZWconnect leert, deelt, inspireert en legt verbinding tussen landelijke en regionale initiatieven. ROHWN heeft zitting in het bestuur van ZWconnect.

Voor meer informatie: www.zw-connect.nl


Stichting ©aliber

ROHWN laat zich ondersteunen door de Shared Service Organisatie ©aliber. Deze stichting, zonder winstoogmerk, biedt praktische en faciliterende taken aan de aangesloten huisartsen en wijksamenwerkingsverbanden. De taken die ©aliber aanbiedt, zijn vastgelegd in een drietal modules:

1. Kwaliteit, KetenICT en Opleiden
2. Financiën
3. Organisatie & HRM

Voor meer informatie: https://www.rohwn.nl/shared-service-organisatie-caliber