Multidisciplinaire wijksamenwerkingsverbanden

ROHWN is sinds 2018 actief in het oprichten en ondersteunen van multidisciplinaire wijksamenwerkingsverbanden (wsv) in de regio Zuid-Holland Noord. Inmiddels zijn er acht wijksamenwerkingsverbanden aangesloten bij ROHWN:

- Florijn (Leiderdorp)
Kaag en Braassem Samen Gezond
Lisse
- Zorgkoepel Merenwijk (Leiden)
Zorggroep Voorhout - Warmond
Rijnland (Leiderdorp)
- Sassenheim
- Oegstgeest

Op deze pagina geven we huisartsen, apothekers, paramedici en andere geïnteresseerden graag meer informatie over multidisciplinaire wijksamenwerking in de eerstelijnszorg.

Achtergrond

Om de zorg ook in de toekomst kwalitatief goed en betaalbaar te houden, is verregaande samenwerking tussen zorgprofessionals onderling van cruciaal belang. Op landelijk niveau zijn afspraken gemaakt om de organisatiegraad en samenwerking in de eerste lijn te versterken. Om partijen hiertoe te stimuleren en te ondersteunen, is binnen de NZa-beleidsregel Huisartsenzorg en Multidisciplinaire Zorg een bekostigingsstructuur ontwikkeld: de betaaltitels Organisatie en Infrastructuur (O&I). De betaaltitel O&I-wijkmanagement is bedoeld om de samenwerking tussen zorgaanbieders in de wijk te stimuleren en te organiseren.

Wijksamenwerkingsverband

In een multidisciplinair wijksamenwerkingsverband werken eerstelijns zorgverleners als huisartsen, apothekers en paramedici samen aan een passend aanbod van (keten)zorg voor de inwoners van hun wijk. Betere samenwerking en taakverdeling verhogen de kwaliteit van zorg en zorgen ervoor dat de aangesloten disciplines hun expertise doelmatiger kunnen inzetten. Door de zorg dicht bij de inwoners te organiseren, kan optimaal worden aangesloten bij hun wensen en behoeften en kunnen kosten in de duurdere tweedelijnszorg worden voorkomen. Het wijksamenwerkingsverband brengt daarom de behoeften van de inwoners van de wijk in kaart. Het zorgt voor verbinding met andere zorgaanbieders, bijvoorbeeld de thuiszorg. En voor verbinding met het sociaal domein, als ondersteuning op het gebied van welzijn passend is. Samen met de andere partijen in de wijk levert het wijksamenwerkingsverband zodoende een bijdrage aan gezonde en vitale burgers in de wijk.

Zelfstandige entiteit

Het wijksamenwerkingsverband zorgt voor ondersteuning, afstemming en coördinatie van de activiteiten van de aangesloten zorgverleners op het gebied van onder andere ketenzorg en wijkgerichte projecten. Een wijksamenwerkingsverband is een zelfstandige juridische entiteit. Het heeft een eigen, multidisciplinair bestuur en wordt bij de uitvoering van zijn activiteiten ondersteund door een wijkcoördinator. Met de deelnemende zorgverleners sluit het wijksamenwerkingsverband een aansluitovereenkomst. Voorwaarde voor aansluiting is dat de betrokken zorgverlener een contract heeft met zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid. Voor fysiotherapeuten stelt Zorg en Zekerheid nog de aanvullende voorwaarde van een kwaliteitslabel 2 of 3 sterren.

Ondersteuning

Het traject om te komen tot een wijksamenwerkingsverband vraagt een grondige voorbereiding, veelvuldig overleg en het maken van afspraken. Binnen de regio-organisatie ROHWN is inmiddels ruime ervaring opgebouwd met het oprichten van multidisciplinaire wijksamenwerkingsverbanden in de regio Zuid-Holland Noord. Ook na de oprichting van het wijksamenwerkingsverband kan ROHWN ondersteuning blijven bieden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met beleidsmedewerker Antje Kleef via a.kleef@rohwn.nl / 0252–767099.

 

Referentie zorggroep Voorhout - Warmond

In Voorhout en Warmond ontstond een van de eerste wijksamenwerkingsverbanden in de regio Zuid-Holland Noord. “In eerste instantie hebben we chronische zorgprogramma’s opgezet”, vertelt huisarts en voorzitter van het wijksamenwerkingsverband Frans Zonneveld. Wijkcoördinator Carola van Maris voegt eraan toe: “Met een multidisciplinaire samenwerking is er bovendien meer geld voorhanden om projecten op te pakken. Denk aan het herkennen van depressie in de wijk, het afbouwen van medicatie, projecten voor ouderenzorg en eHealth in de wijk.” Het tweetal benadrukt dat ook patiënten merken dat er steeds nauwere samenwerking plaatsvindt tussen zorgverleners. “Er is meer onderling contact en zorgverleners weten elkaar beter en sneller te vinden. Dat geeft bij patiënten rust en vertrouwen.”

 
Referentie wijksamenwerkingsverband Kaag en Braassem Samen Gezond

Alle zorgaanbieders in de gemeente Kaag en Braassem werken sinds 2019 samen in het wijksamenwerkingsverband Kaag en Braassem Samen Gezond. Daarbinnen is er niet alleen veel contact tussen zorgverleners, maar ook met welzijnsorganisaties. Een groot goed, aldus Wietske Overmars, apotheker-eigenaar van twee apotheken in Roelofarendsveen en bestuurslid van het wijksamenwerkingsverband. “Door korte lijnen tussen zorg en welzijn kunnen we patiënten eerder en beter naar elkaar verwijzen. Als je bij elkaar zit, krijg je kruisbestuiving van kennis en nieuwe ideeën. Met bijvoorbeeld een wijkscan zien we waaraan inwoners behoefte hebben en kunnen we hen de juiste zorg op de juiste plek leveren. Zeker met de toenemende vergrijzing is het belangrijk om als zorg en welzijn samen op te trekken.”